مدیریت خدمات پرستاری:سرکار خانم آمنه غلامی

شماره داخلی واحد:3782

1-برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

  2-گردآوری اطلاعات از:

  - مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان

  - مددجویان: برحسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده

  - منابع شامل نیروی انسانی(پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات

  3- شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

  4- تعیین اهداف(کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط

  5- تعیین خط مشی واتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

  6- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت ، کنترل عفونت و ....)

  7- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

  8- تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری

  9- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز

  10- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

  11- ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری

  12- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز

  13- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

  14- مشارکت در طرح های پژوهشی

  15- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)

  16- انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

  17- ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط

  18- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی

  19- تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

  20- بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

  21- پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری

  22- پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط

  23- تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان گروه پرستاری

  24- رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

  25- ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی و ....

  26- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد و تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

  27- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

  28- تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله

  29 تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات و خط مشی ها

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.