مسئول واحد:سرکارخانم سعیده سلیمانی

تحصیلات:

شماره داخلی واحد:3741

شرح وظایف:

تهیه و تدوین صورت­های مالی بیمارستان از طریق نظارت مستمربر عملیات امور مالی، محاسباتی، نگهداری و تنظیم حساب بر اساس آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه­ها، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سلامت آن­ها و تهیه گزارشات مالی مدیریتی

اعمال نظارت بر اجرای قانون و مقررات حاکم بر عملیات مالی بیمارستان

نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه­ها و سپرده­ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمدهای بیمارستان

شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی­های بیمارستان (مسئولیت نظارت بر نحوه استفاده از اموال منقول و غیر منقول متضامنأ بر عهده رئیس بیمارستان و رئیس امور مالی می­باشد.

پیگیری و بروزرسانی مانده حساب­های سنواتی

مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت­ها با آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه

کنترل و امضاء قراردادهای بیمارستان

نظارت بر عملکرد واحد درآمد (صندوق پذیرش تسویه و ترخیص سوپروایزر کامپیوتر به منظور تعیین سطح دسترسی پرسنل در نرم افزارهای مالی)

مدیریت بر منابع مالی و تلاش درجهت وصول مطالبات و اولویت بندی هزینه ها

پاسخگویی مالی به حسابرس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و مدیر امور مالی دانشگاه و سایر سازمان­های دولتی

نظارت بر حسن اجرای وظایف زیرمجموعه و آموزش کارکنان جدیدالورود و کسب رضایت و احترام به ارباب رجوع

 

تعامل و مشاوره با ریاست بیمارستان دراتخاذ تصمیمات علمی و محاسبه­ی قیمت تمام شده­ی خدمات

نظارت بر بایگانی اسناد و مدارک مالی و حسابداری

شرکت در جلسات و انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق