مسئول واحد:جناب آقای محمد دهبارزی

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره داخلی:3730

شرح وظایف و مسئولیتها:

۱- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل : پیش نویس احکام انتقال،ترمیم حقوق ،مرخصی، ارتقاء گروه، مأموریت،اضافه کاری و تنبیه و تشویق و نظیرآن با اطلاع مقام ما فوق و رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 ۲- تهیه احکام پرسنلی

 ۳- بررسی ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح ارزشیابی

 ۴- آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل

 ۵- تهیه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماری و گزارشهایی که از سوی مسئولین مربوطه میشود

 ۶- پیش بینی و تهیه احتیاجات پرسنل

 ۷- شرکت در کمیته ها و جلسات مختلف

 ۸- انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان

 ۹- پاسخگویی ، مکاتبات اداری و سوالات مراجعین و مسئولین مربوطه

 ۱۰- پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان ( استخدامی ، جدید الورود طرح لایحه و پیام آوران بهداشت )

 ۱۱- امور مربوط به کارکنان مشمول طرح لایحه نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت و ضریب

  ۱۲- انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می شوند

 ۱۳- آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان در طول سال

 ۱۴- اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان دسته های بهداشتی درمانی و همچنین مدیران و مشاوران ستادی ۱۵- تشکیل کمیته مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغییر عنوان ، طرح تکریم ارباب رجوع و غیره و پیگیری مصوبات کمیته

 ۱۶- انجام امور مربوط به مرخصی کارکنان

 ۱۷- تهیه و تکمیل برگه های تخصیص جهت انتصاب و ارتقاء گرو ه و تعغیر عنوان

 ۱۸- اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل و تشکییل کمیته های مربوطه

 ۱۹- کنترل ورود و خروج پرسنل

۲۰- بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرسنل

 ۲۱- نظارت بر رعایت شئونات اسلامی در محیط کار

 ۲۲- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

 ۲۳- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربطه

 ۲۴- پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی

 ۲۵- انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و تکمیل فرم های تمدید قرارداد

 ۲۶- انجام سایر امور ارجاعی