مسئول واحد:سرکار خانم مائده هاشمی

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره داخلی واحد:3768

۱. برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف
۲. بررسی مدارک بیماران در زمان پذیرش
۳. پذیرش بیماران (بستری ، سرپایی ، اورژانس و تحت نظر )
۴. تشکیل پرونده به همراه ثبت دقیق آدرس و مشخصات بیمار از روی مدارک معتبر طبق مقررات
۵. تنظیم کارت اندکس الفبایی برحسب نام و نام خانوادگی بیماران به منظور شناسایی آنها بصورت الکترونیکی
۶. ثبت مشخصات بیماران در دفتر پذیرش هنگام پذیرش
۷. ثبت مشخصات هویتی و آدرس آورنده یا همراه بیمار
۸. ثبت مشخصات و سمت اعزام کننده بیمار
۹. اخذ رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش (و رضایتنامه TL) طبق قوانین و مقررات
۱۰. ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده از طریق کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کامپیوتر
۱۱. ارسال پرونده بیمار به بخش پس از اطمینان از آمادگی پرسنل بخش برای پذیرش بیمار
۱۲. ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران
۱۳. اطلاع به مسئولین بیمارستان و نیروی انتظامی در مواردی که طبق قانون مشخص شده است
۱۴. تعیین نوبت مجدد پذیرش طبق دستور پزشک
۱۵. ثبت گواهی فوت بیماران و اطلاعات مربوط به متوفیان در دفتر مربوطه
۱۶. انجام امور رایانه ای مربوط به انتقال بیماران از یک بخش به بخش دیگر
۱۷. دریافت پرونده بیماران ترخیص شده و کنترل کمی و ارسال آنها به حسابداری
۱۸. راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
۱۹. همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
۲۰. دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
۲۱. پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود