مدیریت بیمارستان:

تحصیلات:

شماره داخلی مدیریت:3758

وظایف و مسوولیتهای مدیر داخلی

 • مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

 • اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

 • هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان

 • هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی

 • شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.

 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

 • کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

 • نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

 • تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

 • نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

 • شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه

 • مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان

 • ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش

 • هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

 • هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه

 • نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان

 • پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر

 • پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع

 • پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت سرپرستی

 • نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی

 • نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

 • سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

 • صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

 • نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

 • شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

 • مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها

 • جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق

 • مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

 • برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران