مسئول واحد: سرکار خانم فرانک محقق منتظری

تحصیلات:کارشناسی روانشناسی

شماره داخلی واحد:3772

الف- وظایف عمومی مددکار اجتماعی بیمارستان

 • بررسی و حل مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی مددجویان بیمار مراجعه کننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه، اجرای طرح های کمکی در رفع مشکل آنان
 • راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده جهت دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی به مراکز درمانی تابعه و دیگر مؤسسات درمانی کشور
 • پیگیری درمان مددجویان بیمار و ایجاد ارتباط با موسسه درمانی ارائه دهنده خدمات پزشکی
 • شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی، اجتماعی، رفاهی و درمانی جهت کمک به حل مشکل اقتصادی مددجویان بیمار در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در صورت نیاز ارتباط با موسسات خیریه، کمیته امداد یا سازمان بهزیستی
 • بررسی شکایات واصله از واحد مددکاری مراکز و ارائه گزارش و پیگیری در جهت رفع مشکل شاکیان
 • نظارت، بازدید و کنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددکاری مراکز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشی ستاد ذیربط
 • تشکیل جلسات توجیهی مددکاری و ارائه مشورت های تخصصی به مددکاران واحدهای تابعه جهت ارتقاء و پیشبرد کمی و کیفی فعالیت های مددکاری
 • جذب و توزیع مناسب نیروی انسانی واحدهای تابعه مددکاری اعم از نقل و انتقال، استخدام و به کارگیری مشمولین طرح نیروی انسانی
 • همکاری در تشکیل دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری
 • جمع آوری آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت های واحد مددکاری مراکز تابعه و بررسی، پایش، ارزشیابی فعالیت ها و انعکاس به مقامات ذیربط
 • همکاری و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی یا اعزام مددکاران جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل و حوادث غیر طبیعی
 • ایجاد هماهنگی بین خدمات مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت های درمانی ستاد
 • برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها در خصوص همکاری های بهداشتی درمانی و رفاهی
 • انجام تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی، درمانی در ارتباط با وظایف مددکاری و ارائه نتایج بدست آمده به مقامات ذیربط جهت برنامه ریزی های مقتضی
 • انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل ها و مقررت ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
 • مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع
 • شرکت در دوره های آموزشی و همایش ها و… مرتبط با رشته مددکاری اجتماعی در رشته بهداشت و درمان جهت روزآمد کردن اطلاعات و آموزه ها جهت به کارگیری

ب- وظایف اختصاصی مددکار اجتماعی بیمارستان:

در حوزه مصدومین ترافیکی

در حوزه قطب های سرطان

در حوزه دیابت

 • Please select news categories.