مسئول بخش:سرکار خانم شمیم محمودپور

شماره داخلی بخش:3743

شرح وظایف

1-ایجاد هماهنگی بین قسمتهای مختلف مانند مدیریت و سایربخشهای بالینی با بخش سی تی اسکن وپزشکان رادیو لوژیست محهده داشتن مسئولیتهای کشیک بخش.
2-رفع مشکلات موجود در بخش و پیگیری جهت رفع نواقص و پیگیری سرویس دوره ای دستگاههای موجود در بخش.
3-عهده داشتن مسئولیت مختلف پاسخگویی مشلات بخش در قبال پرسنل و پزشکان
4-کنترل دائمی تجهیزات –داروهای مصرفی و ترالی اورژانس
5-تنظیم برنامه ماهاته پرسنلی و کنترل روزانه آن
6
- باز بینی قسمتهای مختلف اعم از تجهیزات و ساختمان وهماهنگی با تاسیسات و غیره
7
- ایجاد هماهنگی بین پرسنل وبخش جهت استفاده از مرخصیهای استحقاقی و اجباری و استعلاجی
8
- هماهنگی با مسئول اموزش و پرسنل بخش جهت حضور در کلاسهای اموزشی
 9- پیگیری نواقص موجود در بخش
10-پاسخگویی به مشکلات پیش امده بین ارباب رجوع وپرسنل و پیگیری ان