مسئول بخش:سرکار خانم مطهره جزایری

شماره داخلی بخش:3734

شرح وظایف:

الف- جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی:

بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

 تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

 برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی

تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار )

برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار

برنامه ریزی جه ت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز

برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی

برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران، خانواده و … ( مراقبت از خود و توانبخشی و …)

 پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

ب: سازماندهی: تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه (کارکنان،

مددجویان / بیماران و …)

 توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

 برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

 انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس

ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها

شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان، مددجویان / بیماران جهت بهبود وضعیت

همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ( شامل : درخواست ها، وقایع غیر مترقبه

حوادث، کمبودها و نقایص، نیازها و …)

مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت، باز آموزی و … کارکنان

مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه

مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری

 برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

ج- هدایت و رهبری: کنترل هدایت و ارزشیابی

کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

 تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان،بیماران، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده، چک لیست و … )

-27 نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین

شرع مقدس

 ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، مددجویان، خانواده و دانشجویان

 کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن

مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صلاحدید سرپرست مربوطه

 نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری

 نظارت مستمر بر اقدمات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها

 همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی

 نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه