ریاست بیمارستان:دکتر سعید محمد طاهری

تحصیلات:متخصص جراحی عمومی

شماره داخلی ریاست:3749

شرح وظایف رییس بیمارستان

 

-کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از سرپرست مربوطه  

-نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد

 -نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیرپزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان

 -سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها

 -سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان

 -شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان

 -ایجاد کمیته های الزم بیمارستانی، انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر کمیته

 -مطالعه گزارش کمیتههای مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکالت و نواقص موجود در هر مورد

 -بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی

-نظارت بر امور مالی، تهیه بودجه ساالنه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامههای پیشبینی شده

-نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات جنبی بیمارستان

-اقدام الزم در مورد استخدام، اخراج، تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه

-نظارت بر حسن اجرای خدمات پرستاری و بهیاری و انجام آموزش حین خدمت کارکنان

-اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی

 -نظارت و سرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکالت موجود با نظر مسئول مربوطه -تهیه گزارشهای متناوب از فعالیتهای بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی، بهداشتی، اداری، مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول

-نظارت بر ارزشیابی کار کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات

-انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد

-تهیه گزارش از فعالیتها، مشکالت، پیشرفتها جهت سرپرست مربوطه

 

  • Please select news categories.