مسئول بخش:سرکار خانم فرزانه انصاری فرد

شماره داخلی بخش:3784

شرح وظایف

الف- جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی:

1 - بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت جهت تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

2 - تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

3 - برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی

4-تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف و تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار )   

5-برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار

6- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز

7- برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران، خانواده و … ( مراقبت از خود و توانبخشی و …)

8- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

9- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات و کنترل عملکرد تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

ب: سازماندهی:

10- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد(کارکنان،مددجویان، بیماران  و …)

11- توجه به نیازهای کارکنان، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی، برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها

12- انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس و همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

13- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان، مددجویان / بیماران جهت بهبود وضعیت

14- ثبت و گزارش کلیه امور واحد به مسئولین ( شامل : درخواست ها، وقایع غیر مترقبه حوادث، کمبودها و نقایص، نیازها و …)

15- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت، باز آموزی و … کارکنان و دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه و مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری و ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده

16- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

ج- هدایت و رهبری: کنترل هدایت و ارزشیابی

17-کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

18- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان،بیماران، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده، چک لیست و … ) و تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان

19- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت رفتارهای شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس

20- ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، مددجویان، خانواده و دانشجویان

21- کنترل ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن و نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد

24- مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صلاحدید سرپرست مربوطه

25- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری

26- نظارت مستمر بر اقدمات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها

27- همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی