مسئول بخش:سرکار خانم شمیم محمود پور

شرح وظایف

همکاری در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی

• همکاری در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.

• همکاری در تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی

• پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.

• همکاری درتدوین و به روز رسانی شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان..

• همکاری در بازنگری و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان و نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش های بیمارستان

• بررسی کفایت اطلاعات ارائه شده به بیماران و استخراج و گزارش آمار های مرتبط

• پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.

• همکاری درارتقاء نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان.

• پیگری مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی

• انجام نظرسنجی های مختلف در زمینه های بیماران، کارکنان، همراهان، تغذیه و استخراج و گزارش شاخص های مرتبط در کمیته های بیمارستانی

• بررسی و تحلیل آمار های مرتبط با شکایات و ارائه گزارش تحلیلی در کمیته اخلاق پزشکی

• همکاری در تدوین برنامه ارتقا کیفی در مورد شاخص های مختلف اندازه گیری شده با روش های علمی و معتبر

• انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

 

  • Please select news categories.