مسئول واحد درآمد:سرکار خانم عصمت بدخشان

مسئول واحد ترخیص:سرکار خانم زینب شهدادی

شماره داخلی واحد درآمد:3773

شماره داخلی واحد ترخیص:3790

شرح وظایف مسول درآمد:

کسب دستور برنامه کار از مسئول مربوطه (رئیس حسابداری)

 1. بررسی و نظارت مستمر بر نحوه فعالیت کارکنان واحد ترخیص ، صندوق و درآمد
 2. تهیه گزارش صندوق به صورت روزانه جهت ارائه به رئیس واحد
 3. کنترل پرونده های بیماران بستری که توسط نمایندگان بیمه رسیدگی شده
 4. عودت پرونده هایی که رسیدگی آنها انجام شده ولی دارای نقص و اشکالات به نمایندگان بیمه است
 5. تهیه پیش نویس درخواست وجه از سازمان های بیمه طرف قرارداد
 6. تحویل اسناد و مدارک و صورتحسابهای ماهانه به سازمان های بیمه و مراکز طرف قرارداد
 7. دریافت چک و صورت کسور از سازمان های بیمه گر و سایر مراکز طرف قرارداد و ارائه آن به حسابداری
 8. ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات مربوطه به درآمد های نقدی و غیر نقدی
 9. هماهنگ کردن واحد ترخیص و بخشها و نمایندگان بیمه
 10. انجام سایر امور محوله مربوطه طبق دستور مقام ما فوق واحد درآمد

   

  شرح وظایف مسول ترخیص:

  1. کنترل پرونده از نظر نماینده اسناد .
  2.  تهیه لیست پرونده های ترخیص شده بیماران .
  3. کنترل پرونده از نظرمهر وامضاء مربوطه .
  4. کنترل پرونده از نظر تسویه حساب داروخانه ،آزمایشگاه ، رادیولوژی و غیره .
  5.  کنترل کدهای عمل جراحی ویزیت ها و مشاوره ها .
  6.  تحویل پرونده های دارای صورتحساب به واحد صندوق .
  7.  اجرای دستورالعملها وبخشنامه ها در خصوص نحوه ترخیص بیماران .
  8. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت .
  9.  انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق