مسئول واحد:سرکار خانم مهندس راحله جانک زاده

تحصیلات:

شماره داخلی واحد:3743

1- برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان

2-  جمع آوری و  ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی

3- مستند سازی و  تجزیه و  تحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه

4- نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی

5- ارزیابی و  نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

6- نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

7- تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و  نظارت بر آن

8- نظارت بر قراردادهای خدمات پس از فروش و خرید تجهیزات سرمایه‌ا­ی

9- نظارت بر نقل و انتقال تجهیزات پزشکی

10- نظارت و تائید کلیه فاکتورهای تجهیزات پزشکی اعم از خرید و تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

11- عضویت و حضور فعال در کمیته تجهزات پزشکی بیمارستان

12- تامین ابزار، تجهیزات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت امکان انجام بررسی ها،  تعمیرات و اقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به انجام آنها ضرورت پیدا می کند و به سادگی قابل برطرف شدن هستند.

13- برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM،کنترل کیفی ،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای آنها

14- حضور در نمایشگاه های تخصصی وسمینار های علمی مرتبط

15- کنترل و نظارت بر کلیه خریدهای تجهیزات پزشکی

16-  نظارت ، کارشناسی و  ثبت تمامی فاکتور های تعمیرات و خرید در سامانه PMQ