مسئول بخش:جناب آقای حسین کلاتی

شماره داخلی بخش:3765

شرح وظایف:

1. کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
2. بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
3. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4. تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
5. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
6. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار
7. برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
8. برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران/ خانواده و ........(مراقبت از خود و توان بخشی)
9. پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
10. برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده دربخش در هر شیفت
11. برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری
12. تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
13. برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
14. توجه به نیازهای کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
15. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
16. ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
17. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
18. نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود
19. همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
20. ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط(شامل درخواست‌ها، وقایع غیر مترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص، نیازها .....)
21. مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت بازآموزی و ..... کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش
22. مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کا رآموزان در واحد مربوطه
23. مشارکت و همکاری در پژوهشها و تحقیقات کاربردی پرستاری
24. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
25. تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاری واحد مربوطه
26. کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه
27. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاری از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و .../ مشاهده/ چک لیست/ و ...
28. نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان
29. ارزشیابی و اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده،دانشجویان و ....
30. کنترل و چک پرونده بیمار هنگام ترخیص
31. کنترل و چک روزانه ترالی احیاء
32. کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل
33. مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح ، کمیته دارو ودرمانف،تجهیزات و کمیته مرگ ومیر ( بر حسب ضرورت)
34. نظارت بر تکمیل فرم آمار مرگ و میر ، خودکشی ها ، سوانح و فرمهای آمار ماهیانه
35. کنترل و نظارت تمیزی و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضای فیزیکی بخش و کادر خدماتی
36. کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار
37. آشنایی کامل به CPR (احیا)
38. همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از بخشها
39. آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخش ، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
40. همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز
41. شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم‌گیریهای پرستاری، برنامه‌ریزی جهت آموزش به بیماران در هنگام ترخیص
42. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق