مسئل بخش:جناب آقای اشکان شهسواری

شماره داخلی بخش:3796

شرح وظایف

:

 • درک خط‌ مشی کیفیت و همسو نمودن فعالیت‌های واحد در رابطه با آن‌ها
 • تلاش در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های کیفیت و گزارش دهی به مسئول مافوق.
 • تعیین دامنه کاربرد آزمایشگاه و مشخص نمودن آزمون‌ها و روش انجام آن مطابق الزامات .
 • شناسایی الزامات مقرراتی و قانونی مرتبط با آزمون‌ها و به‌روزآوری آن‌ها .
 • تدوین دستورالعمل‌ها و روش‌های آزمون محصولات با توجه به الزامات ملی یا بین‌المللی .
 • تقسیم‌کار و تعیین شرح وظایف و اختیارات کلیه کارکنان و تعیین جانشین برای تمامی فعالیت‌ها .
 • نظارت بر عملکرد کیفی کارشناس آزمایشگاه بر اساس الزامات تعریف‌شده در آزمایشگاه .
 • نظارت بر شرایط محیط کار آزمایشگاه جهت اطمینان از اجرای آزمون‌ها مطابق با الزامات تعیین‌شده ( شرایط محیط دما، رطوبت و …)
 • ارتباط با بخش‌های انبار، تولید و کنترل کیفیت جهت نمونه‌گیری و آزمون مواد اولیه ، حین فرآیند تولید و محصول نهایی .
 • اجرای فرآیند آزمون مطابق روش اجرایی و دستورالعمل‌های آزمون‌ها .
 • استفاده از پوشش مناسب( مثلاً :کلاه ، کفش و …) با محصولات و خدمات جهت انجام آزمون‌ها در آزمایشگاه .
 • بررسی عدم قطعیت تجهیزات اندازه‌گیری مطابق الزامات تعیین‌شده
 • نگهداری نمونه‌های آزمایشگاه در محل مشخص تا مدت‌زمان تعریف‌شده  و نظارت بر نحوه شناسایی نمونه‌هایی آزمایشگاهی ( مثلاً درج نام ، تاریخ نمونه‌برداری ، تاریخ آزمون و ….)
 • نظارت بر نگهداری سوابق آزمون‌های انجام‌شده .
 • درخواست خرید مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه .
 • تعریف پروژه‌های تحقیقاتی در آزمایشگاه.
 • اطمینان از فراهم بودن تجهیزات با توجه به انواع آزمون‌ها  در آزمایشگاه و  نظارت بر انتخاب و خرید تجهیزات.
 • نظارت بر روند خرید تجهیزات و ملزومات در آزمایشگاه و ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان تجهیزات و اقلام آزمایشگاهی .
 • شناسایی و ارزیابی تأمین‌کننده آزمایشگاهی در خرید تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی .
 • برنامه‌ریزی جهت کالیبراسیون تجهیزان اندازه‌گیری آزمایشگاه .
 • هماهنگی جهت ارسال تجهیزات اندازه‌گیری آزمایشگاه به مراکز کالیبراسیون .
 • درخواست تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و ارسال به واحد نگهداری و تعمیرات.
 • نظارت بر نگهداری تجهیزات اندازه‌گیری آزمایشگاه .
 • اطمینان از تأمین ایمنی کارکنان آزمایشگاه در برابر مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی.
 • نظارت بر رعایت اصول آراستگی محیط کار آزمایشگاه .
 • تائید Test Report یا نتایج آزمون محصول نهایی برای محصولات .
 • تعیین وضعیت کیفی نتایج آزمون ازنظر الزامات پایش اندازه‌گیری در آزمایشگاه  مثلاً با به‌کارگیری کارت‌های تائید سبز یا مردود قرمز جهت مشخص نمودن وضعیت نمونه‌ها
 • نظارت بر نحوه اجرای روش شناسایی و ردیابی محصول و خدمات و انجام عملیات لازم.
 • ثبت محصولات نامنطبق در فرم مربوطه و اعلام آن به مسئول تعیین‌شده جهت تعیین تکلیف.
 • در نظرگیری خطای مجاز ابزار اندازه‌گیری اعلام‌شده از کالیبراسیون در نتایج اندازه‌گیری‌ها .
 • حضور در دوره‌های آموزشی برنامه‌ریزی‌شده .
 • مشارکت در فرآیند بهبود کیفیت محصول از طریق حضور در جلسات کیفیت محصول .
 • تحلیل گزارش‌ها و داده‌های مرتبط باکیفیت و اعلام به مسئول مافوق جهت تصمیم‌گیری .
 • درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت حذف عدم انطباق‌های بالفعل و بالقوه
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیرعامل