صفحه اصلی > ریاست > ریاست 

نام :           سهیل

نام خانوادگی :     دلاور مقدم       

سمت : سرپرست بیمارستان

رشته تحصیلی : دکترای پزشکی

تخصص :           متخصص داخلی              

سابقه کاری : سال

نوع استخدام : قراردادی